OFICIÁLNÍ   STRÁNKY    SK  RPETY

Deklarace o ochraně osobních údajů

Cílem vydání tohoto dokumentu je informování subjektů osobních údajů (našich členů, hráčů, funkcionářů nebo obchodních partnerů) a celé sportovní veřejnosti, že klub SK Rpety zcela respektuje význam ochrany osobních údajů a potřebu jejich zabezpečení. SK Rpety zároveň ujišťuje veřejnost o zákonnosti svých postupů a zavazuje vyvinout maximální úsilí k ochraně soukromí subjektů v rámci požadavků stanovených právními předpisy.

Základem pro ochranu osobních údajů je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a Právní řád ČR.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobními údaji se rozumí jakékoliv údaje, na jejichž základě lze identifikovat fyzickou osobu. Např. pokud o někom víme, že je obránce, nejedná se o osobní údaj, neboť jej na základě této informace neidentifikujeme. Pokud ale známe jeho číslo na soupisce, lze kontrolou webového prohlížeče dohledat, o kterou osobu se konkrétně jedná.

SK Rpety v souladu se zásadou minimalizace osobních údajů postupně implementuje pravidla, na jejichž základě zpracovává jen ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje k provozování své činnosti a zároveň je zpracovává jen ze zákonných právních titulů dle čl. 6 a 9 GDPR.  Jedná se o takové identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, titul, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Vaše identifikační osobní údaje zpracováváme zejména za účelem vedení své členské základny, také za účelem doložení naší členské základny v rámci struktury FAČR. Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem snadné komunikace s Vámi.

Proč zpracováváme Vaše údaje

Nejčastějším důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, plnění podmínek stanovených ve vnitřních předpisech klubu, OFS Beroun, FAČR.

Pokud se rozhodnete, že chcete zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, máte možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese  schonmichal@seznam.cz

Upozorňujeme, že můžeme smazat jen ty osobní údaje, k jejichž zpracování jsme pozbyli právní titul.  

Komu mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty

SK Rpety tímto ujišťuje, že nikdy nebude sdílet žádné osobní údaje se třetími stranami bez předchozího upozornění. V případě, že k tomu dojde, SK Rpety se zavazuje se smluvními stranami uzavřít smlouvu o dodržování ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty OFS Beroun, FAČR.

Jak je zajištěna bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány bezpečně, a to po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům, pro které byly poprvé shromážděny. SK Rpety disponuje všemi prostředky nutnými pro ochranu osobních údajů, aby nedošlo k jejich zničení, změně, ztrátě, neoprávněnému přístupu či zpracování nebo jinému zneužití.

Udělení souhlasu

S výjimkou zákonem, smlouvou, či interními předpisy stanovených případů zpracováváme osobní údaje výlučně s udělením souhlasu subjektu údajů.

Vaše práva

V rámci ochrany osobních údajů dle GDPR máte následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům. Toto právo je poskytováno na základě žádosti. Máte právo po SK Rpety požadovat informaci, zda Vaše osobní údaje zpracovává a které kategorie údajů se tato skutečnost týká, spolu s účelem, pro který jsou zpracovávány a dobou, po kterou se takto bude dít. K těmto údajům Vám na žádost bude umožněn přístup či bezplatná kopie zpracovávaných údajů. Tento přístup Vám umožňuje kontrolu, že s Vašimi údaji není nakládáno nezákonným způsobem.
  • Právo na přesnost osobních údajů. SK Rpety přijme veškerá opatření, aby zpracovávala přesné a aktuální údaje. SK Rpety má povinnost ověřit, zda zpracovává přesné údaje, v jiném případě je vymaže nebo opraví.
  • Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto právo Vám dává možnost požadovat, aby SK Rpety vymazal Vaše údaje a nadále je neuchovával, pokud zde nebude jiná zákonná překážka např. z důvodu veřejného zájmu či právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování. Pokud by došlo k takové výjimce, je SK Rpety povinen Vás informovat ve lhůtě 1 měsíce.
  • Dále máte v rámci zpracování osobních údajů právo na přenositelnost. Toto právo Vám umožňuje přesouvání či předávání Vašich osobních údajů mezi správci osobních údajů.
  • Jak již bylo zmíněno výše, GDPR Vám dává právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V případě vznesení námitky SK Rpety přestane zpracovávat Vaše údaje, dokud neprokáže oprávněné důvody pro zpracování či jiné zákonné důvody.

Kontaktujte nás

Víme, že poskytování osobních údajů představuje velice citlivou problematiku, proto v případě jakéhokoliv dotazu či žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese  schonmichal@seznam.cz

 

TOPlist